Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Mitch Fotografie

Laatst bijgewerkt: Juli 2023

 1. Toepasselijkheid
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en diensten van Mitch Fotografie, gevestigd op Goeree Overflakkee. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze voorwaarden.
 2. Boekingen en betalingen
  2.1. Het maken van een boeking kan telefonisch, per e-mail of via andere communicatiemiddelen plaatsvinden. Een boeking is definitief wanneer deze door Mitch Fotografie schriftelijk is bevestigd.
  2.2. Betalingen dienen te worden voldaan volgens de afgesproken betalingsvoorwaarden. Indien geen specifieke betalingstermijn is overeengekomen, dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
  2.3. Bij annulering van een boeking kunnen annuleringskosten van toepassing zijn, afhankelijk van het tijdstip van annulering en de gemaakte kosten tot op dat moment.
 3. Auteursrecht en gebruik van foto’s
  3.1. Mitch Fotografie behoudt het auteursrecht op alle gemaakte foto’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  3.2. Het is niet toegestaan om foto’s van Mitch Fotografie te kopiëren, te reproduceren, te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mitch Fotografie.
  3.3. Mitch Fotografie behoudt het recht om gemaakte foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
  4.1. Mitch Fotografie zal de fotografiediensten naar beste vermogen uitvoeren. In geval van technische storingen of andere onvoorziene omstandigheden zal Mitch Fotografie zich inspannen om een passende oplossing te bieden.
  4.2. Mitch Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt tijdens een fotosessie, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.
  4.3. De klant is verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van zichzelf en eventuele andere betrokkenen tijdens de fotosessie.
 5. Klachten
  5.1. Eventuele klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de foto’s, schriftelijk aan Mitch Fotografie te worden gemeld.
  5.2. Bij gegronde klachten zal Mitch Fotografie, naar eigen inzicht, de foto’s opnieuw bewerken of een gedeeltelijke of volledige restitutie aanbieden.
 6. Privacy
  6.1. Mitch Fotografie behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens.
 7. Overmacht
  Mitch Fotografie is niet aansprakelijk voor enige vertraging, fout of tekortkoming als gevolg van omstandigheden buiten onze controle, zoals natuurrampen, technische storingen of andere onvoorziene gebeurtenissen.
 8. Toepasselijk recht en geschillen
  Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Neem bij vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden contact met ons op via:

Mitch Fotografie
E-mail: info@mitch-fotografie.com
Telefoon: 06-83046880

Door gebruik te maken van onze diensten verklaart u akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden van Mitch Fotografie.